เศรษฐกิจนำทาง โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา คุณภาพชีวิตดี ปราศจากมลพิษ ประชาชนมีส่วนร่วม